Winner List of Arjun Award For Athletics

 
Arjun Award Winners for "Athletics"
 
 
Year Awardee
 
1961 Shri G.S. Randhava
 
1962 Hav. Tarlok Singh
 
1963 Km. S.D' Souza
 
1964 Shri Makhan Singh
 
1965 Shri K.L. Powel
 
1966 Shri Ajmer Singh
 
1966 Shri B.S. Barua
 
1967 Shri Bhim Singh
 
1967 Shri Praveen Kumar
 
1968 Capt. Joginder Singh
 
1968 Km. Manjit Walia
 
1969 Hav. Harnek Singh
 
1970 Shri M. Singh Gill
 
1971 Shri Edward Sequeira
 
1972 Shri V. Singh Chauhan
 
1973 Hav. Sriram Singh
 
1974 Shri S.S. Rajput
 
1974 Shri T.C. Yohanan
 
1975 Inspector H. Chand
 
1975 Km. V.A. Bai
 
1976 Km. G. Zutshi
 
1976 Shri B. Singh
 
1977-78 Shri Satish Kumar (Handicapped, Deaf & Dumb)
 
1978-79 Km. A.M. Joseph
 
1978-79 Shri Suresh Babu
 
1979-80 Shri R. Gyanasekaran
 
1980-81 Shri Gopal Saini
 
1981 Shri Sabir Ali
 
1982 Km. M.D. Valsamma
 
1982 Shri Chand Ram
 
1982 Shri Charles Borromeo
 
1983 Capt. S. Yadav
 
1983 Km. P.T. Usha
 
1984 Km. Shiny K. Abraham
 
1984 Shri Raj Kumar
 
1985 Km. A. Agarwal
 
1985 Shri A.J. Sumariwala
 
1985 Shri R.S. Bal
 
1986 Km. Suman Rawat
 
1987 Km. V. Shanbagh
 
1987 Km. Vandana Rao
 
1987 Shri Bagicha Singh
 
1987 Shri Balvinder Singh
 
1988 Km. A. Nachappa
 
1989 Smt. Mercy Kuttan
 
1990 Shri Deena Ram
 
1992 Shri Bahadur Prasad
 
1993 Km. K. Saramma
 
1994 Ms. K.C. Rosa Kutty
 
1995 Ms. Jyotirmoyi Sikder
 
1995 Shir Shakti Singh
 
1996 Ms. Padmani Thomas
 
1996 Shri Ajit Bhaduria
 
1996 Shri Kalle Gowds (Handicapped)
 
1997 Shri M. Mahadev (Handicapped)
 
1997 Smt. Reeth Abraham
 
1998 Capt. Siri Chand Ram
 
1998 Ms. N.J. Singh
 
1998 Ms. Rachita Mistry
 
1998 Shri Pramjit Singh
 
1998 Shri S.D. Eshan
 
1999 Capt. Ris. Maj. (Retd.) Parduman Singh
 
1999 Mrs. Gurmit Kaur
 
1999 Ms. Sunita Rani
 
1999 Shri Gulab Chand
 
2000 Mr. K.M. Beenamol
 
2000 Sh. Joginder Singh Bedi (PH) (For Life time Contribution)
 
2000 Sh. Vijay Bhalchandra Munishwar - Powerlifting (PH)
 
2000 Sh. Yadvendra vashishta (PH)
 
2000 Shri Milkha Singh
 
2000 Smt. Rachana Govil
 
2000 Smt. Vijayamala Bhanot
 
2001 Shri K. R. Shankar Iyer
 
2002 Ms Anju Bobby George
 
2002 Shri Ramesh Tikaram
 
2002 Smt. Saraswait Saha
 
2003 Smt. Madhuri Sexana
 
2003 Smt. Soma Biswas
 
2004 Anil Kumar
 
2004 J J Shobha
 
2004 Shri Devendra (PH)
 
2005 Ms. Manjit Kaur
 
2006 K.M.Binu
 
2007 Ms. Chitra K. Soman
 
2009 Ms. Sinimole Paulose